Witamy na stronie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu

Szkoła podstawowa

Informacje dla rodziców uczniów Zespołu Szkól im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
    Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu ul. Dworcowa 10, tel. 75 71-36-369 e-mail :szkolawlen@poczta.onet.pl jest Dyrektor szkoły.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia uczęszczania dziecka do szkoły, a w przypadku niezakwalifikowania dziecka do szkoły, dane będą przechowywane przez 1 rok, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz spełniania obowiązku szkolnego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Po rozpoczęciu uczęszczania dane osobowe dziecka zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2159) oraz do Dyrektora Szkoły Podstawowej obwodowej właściwej ze względu na adres zamieszkania dziecka informację o realizowaniu obowiązku szkolnego na podstawie art. 36 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
  4. Informujemy o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu zgłoszenia do szkoły jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i byli Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie wymaganych danych skutkowałoby niespełnieniem wymagań wynikających z przepisu prawa i nie uprawniałoby do przyjęcia dziecka do szkoły.
  6. Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej odbywa się na podstawie zgody rodziców ucznia na przetwarzanie danych, art. 6 ust. I pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643). Informujemy iż, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, natomiast wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody mogą Państwo dokonać w formie oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie szkoły.
  7. Na terenie szkoły funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, którego administratorem jest Dyrektor Szkoły.

 

Celem funkcjonowania systemu monitoringu w szkole jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia poprzez rejestrację obrazu. Wykorzystanie systemu monitoringu odbywa się na podstawie art. 108austawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe a okres przechowywania nagrań nie przekracza 3 miesięcy