Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

Witamy na stronie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi we Wleniu

Szkoła podstawowa

Informacje dla rodziców uczniów Zespołu Szkól im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  1. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
    Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu ul. Dworcowa 10, tel. 75 71-36-369 e-mail :szkolawlen@poczta.onet.pl jest Dyrektor szkoły.
  2. Dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia uczęszczania dziecka do szkoły, a w przypadku niezakwalifikowania dziecka do szkoły, dane będą przechowywane przez 1 rok, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 217).
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz spełniania obowiązku szkolnego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). Po rozpoczęciu uczęszczania dane osobowe dziecka zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2159) oraz do Dyrektora Szkoły Podstawowej obwodowej właściwej ze względu na adres zamieszkania dziecka informację o realizowaniu obowiązku szkolnego na podstawie art. 36 ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
  4. Informujemy o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie danych osobowych wymienionych w formularzu zgłoszenia do szkoły jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa i byli Państwo zobowiązani do ich podania. Niepodanie wymaganych danych skutkowałoby niespełnieniem wymagań wynikających z przepisu prawa i nie uprawniałoby do przyjęcia dziecka do szkoły.
  6. Przetwarzanie danych osobowych w celu udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej odbywa się na podstawie zgody rodziców ucznia na przetwarzanie danych, art. 6 ust. I pkt a) rozporządzenia 2016/679 RODO oraz zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2017r., w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017, poz. 1643). Informujemy iż, mają Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, natomiast wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator danych dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofania zgody mogą Państwo dokonać w formie oświadczenia, które można złożyć w sekretariacie szkoły.
  7. Na terenie szkoły funkcjonuje system monitoringu wizyjnego, którego administratorem jest Dyrektor Szkoły.

 

Celem funkcjonowania systemu monitoringu w szkole jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników lub ochrony mienia poprzez rejestrację obrazu. Wykorzystanie systemu monitoringu odbywa się na podstawie art. 108austawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe a okres przechowywania nagrań nie przekracza 3 miesięcy