Zespół Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej

Witamy na stronie Zespołu Szkół im. Świętej Jadwigi we Wleniu

Koncepcja pracy

KONCEPCJA  PRACY  PRZEDSZKOLA  WE  WLENIU 

na lata 2018-2022

WIZJA  PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole stwarza warunki do rozwoju emocjonalnego, duchowego, umysłowego  i fizycznego dziecka.
 • Przygotowuje wychowanków do podjęcia nauki w szkole. 
 • Kierujemy się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.
 • Sprawiamy, aby dziecko w naszym przedszkolu rozwijało się w atmosferze ciepła  i zrozumienia, aby miało poczucie własnej wartości, czuło się kochane  i akceptowane.

 

MISJA  PRZEDSZKOLA

 • Stwarzanie dziecku szansy rozwoju zgodnie z jego pscho-fizycznymi możliwościami. 
 • Przygotowanie dziecka do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
 • Wdrażanie dziecka do życia w grupie rówieśniczej oraz szerszej społeczności.
 • Kultywowanie tradycji rodzinnych i regionalnych.
 • Dążenie do partnerskiej współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Uczenie  przestrzegania wspólnie ustalonych norm i zasad, dokonywania wyborów  i rozumienia ich następstw.
 • Wspieranie  i integrowanie działań rodziny, angażowanie rodziców do współpracy  z Przedszkolem.
 • Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole
 • Potrafi  współdziałać w zespole
 • Jest samodzielny
 • Podejmuje działania twórcze
 • Potrafi znosić porażki
 • Akceptuje zdrowy styl życia
 • Jest gotowy do działań na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
 • Ma poczucie godności własnej i drugiego człowieka
 • Szanuje i w miarę swych możliwości kontynuuje tradycje i wartości rodzinne, środowiskowe, narodowe i religijne
 • Propaguje i wciela  w życie zasady i przesłanie charakteryzujące Patronkę Zespołu Szkół we Wleniu- Św. Jadwigę Śląską

MODEL  ABSOLWENTA

 • Jest gotowy do podjęcia nauki w szkole
 • Potrafi  współdziałać w zespole
 • Jest samodzielny
 • Podejmuje działania twórcze
 • Potrafi znosić porażki
 • Akceptuje zdrowy styl życia
 • Jest gotowy do działań na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego
 • Ma poczucie godności własnej i drugiego człowieka
 • Szanuje i w miarę swych możliwości kontynuuje tradycje i wartości rodzinne, środowiskowe, narodowe i religijne
 • Propaguje i wciela  w życie zasady i przesłanie charakteryzujące Patronkę Zespołu Szkół we Wleniu- Św. Jadwigę Śląską

ATUTY PRZEDSZKOLA

 • Przyjazna atmosfera kadry pedagogicznej i personelu pomocniczego,
 • Otwartość na potrzeby, spostrzeżenia, uwagi i wnioski rodziców
 • Stabilna kadra
 • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
 • Realizacja programu adaptacyjnego dla dzieci i rodziców 
 • Realizowany plan współpracy z nauczeniem wczesnoszkolnym –m.in. dzięki temu „łagodne” przejście z przedszkola do szkoły podstawowej
 • Baza lokalowa- nowoczesny budynek, przestronne sale, łazienki, szatnia
 • Brak przyszkolnej stołówki
 • Utrudniony dostęp do przedszkola dzieci 3-4 letnich spoza Wlenia, rodzice  z okolicznych wiosek we własnym zakresie dowożą dzieci- brak komunikacji autobusowej i kolejowej
 • Brak odrębnego placu zabaw, korzystanie z placu „radosna szkoła” wspólnie z uczniami
 • Realizacja projektu budowy przyszkolnej stołówki
 • Pozyskiwanie sponsorów
 • Słaba sytuacja ekonomiczna gminy
 • Migracje i emigracje ludzi młodych, rodziców z terenu naszej gminy
 • Rozwijanie twórczych postaw dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy
 • Tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, praca z dzieckiem zdolnym i mającym trudności
 • Tworzenie warunków do współpracy rodziców, przedszkola środowiska lokalnego
 • Wypracowanie skutecznych metod  rozwiązywania problemów wychowawczych
 • Doskonalenia i wzbogacenia infrastruktury przedszkola
 • Doskonalenie kadry pedagogicznej

SŁABE STRONY PRZEDSZKOLA

 • Brak przyszkolnej stołówki
 • Utrudniony dostęp do przedszkola dzieci 3-4 letnich spoza Wlenia, rodzice  z okolicznych wiosek we własnym zakresie dowożą dzieci- brak komunikacji autobusowej i kolejowej
 • Brak odrębnego placu zabaw, korzystanie z placu „radosna szkoła” wspólnie z uczniami

SZANSE NA POPRAWĘ

 • Realizacja projektu budowy przyszkolnej stołówki
 • Pozyskiwanie sponsorów

ZAGROŻENIA

 • Słaba sytuacja ekonomiczna gminy
 • Migracje i emigracje ludzi młodych, rodziców z terenu naszej gminy

CELE OGÓLNE NA LATA 2018-2022 

 • Rozwijanie twórczych postaw dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy
 • Tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, praca z dzieckiem zdolnym i mającym trudności
 • Tworzenie warunków do współpracy rodziców, przedszkola środowiska lokalnego
 • Wypracowanie skutecznych metod  rozwiązywania problemów wychowawczych
 • Doskonalenia i wzbogacenia infrastruktury przedszkola
 • Doskonalenie kadry pedagogicznej 

ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZINĄ DZIECKA

 • Przekazywanie rodzicom  informacji dotyczącej rozwoju ich dziecka, obserwacji pedagogicznej i diagnozy gotowości szkolnej 
 • Informowanie rodziców o sposobach i możliwości pomocy psychologicznopedagogicznej
 • Włączanie rodziców do działań na rzecz przedszkola
 • Szerzenie wiedzy pedagogicznej wśród rodziców
 • Tworzenie pozytywnej atmosfery w kontaktach z rodziną dziecka
 • Metody czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, ćwiczeń utrwalających
 • Metody oglądowe: obserwacja i pokaz, osobisty przykład nauczyciela, udostępnianie sztuki (dzieła plastyczne, teatr, koncerty)
 • Metody słowne: rozmowy, opowiadania, zagadki, instrukcje, objaśnienia
 • Aktywne słuchanie muzyki
 • Metody nowatorskie i innowacje:  aktywność ruchowa wg Orffa i Labana., pedagogika zabawy „KLANZA”, Metoda Dobrego Startu –ćwiczenia grafomotoryczne

KATALOG METOD STOSOWANYCH W PRZEDSZKOLU

M.Bogdanowicz, metoda nauczania matematyki wg. E.Gruszczyk-Kolczyńskiej, nauki czytania-wg I.Majchrzak, metoda Marii Montessori, metoda Rochu rozwijającego W.Sherborne, zajęcia językowe z glottodydaktyki wg metody B.Rocławskiego.